Отраслевые энциклопедии
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Сводный электронный каталог библиотек Брестской области

Сводный электронный каталог библиотек Беларуси

223

PDF Печать E-mail

Отраслевые энциклопедии

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай…” : да 170-годдзя з дня нараджэння Францішка Багушэвіча (1840-1900) : [электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; склад. : Л.Г. Гушчынская і інш. ; рэд. : Л.А. Гарбачова, К.У. Прэнц. – Электрон., тэкст., граф. даныя і праграма. – Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2009. – 1 электронны аптычны дыск (DVD – ROM). 
Мультымедыйнае выданне прысвечана 170-годдзю з дня нараджэння Францішка  Казіміравіча Багушэвіча – паэта-дэмакрата, публіцыста, класіка беларускай літаратуры.
Кампакт-дыск уключае біяграфічны нарыс; бібліяграфію твораў і публікацый пра жыццё і творчую дзейнасць пісьменніка; выяўленчы і фактаграфічны матэрыял, звязаны з імем Ф. Багушэвіча.
 
 “Жыве паміж намі дудар наш…” : да 200-годдзя з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (1808-1884): [электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; склад.: В.А. Грынкевіч і інш. ; рэд. Л.В. Гарбачова. – 2-е выд. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2010. – 1 электр. аптычны дыск (DVD-ROM).
Электроннае выданне прысвечана 200-годдзю з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча – паэта, драматурга і тэатральнага дзеяча, пачынальніка новай беларускай літаратуры і заснавальніка музычнага тэатра.
Дыск уключае біяграфічны нарыс, бібліяграфію твораў, электронныя копіі прыжыццёвых выданняў і двух найбольш поўных збораў пісьменніка, выдадзеных у ХХ ст.; бібліяграфічны спіс публікацый пра жыццё і творчую дзейнасць; выяўленчы і фактаграфічны матэрыял.

Спадчына Напалеона Орды =Napoleon Orda’s heritage : [электронны рэсурс] / склад. : Г.У. Кірэева, Т.І. Рошчына, А.А. Суша; Нац. бібліятэка Беларусі. – Электрон. тэкставыя, граф., аўдыёдан. і прагр. – Мінск. : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2007. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM)
Электроннае выданне, прысвечанае 200-годдзю з дня нараджэння Напалеона Орды, знакамітага кампазітара, педагога, мастака, прадстаўляе яго творчую спадчыну, якая захоўваецца ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Дыск змяшчае кароткія біяграфічныя звесткі пра Н. Орду, бібліяграфічны спіс, а самае галоўнае – электронныя копіі яго твораў: збор 188 літаграфій, 2 выданні Н. Орды – “Граматыка польскай мовы” і “Граматыка музыкі”, а таксама яго эпісталярная спадчына.

Сапегиана: книжное собрание рода Сапег = Сапегіяна: кнігазбор роду Сапегаў : [электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, Российская национальная библиотека ; состав.: Л.Г. Кирюхина, К.В. Суша ; под науч. ред. Н.В. Николаева, Т.И. Рощиной. – Электрон., текст., графич. данные и программа. – Минск : Нациоанальная библиотека Беларуси, 2011. – 1 электр. оптический диск (DVD-ROM).
Электронное издание содержит материалы по истории книжного собрания рода Сапег – одного из наиболее выдающихся магнатских родов в истории Беларуси. На диске представлен каталог книг, принадлежавших ранее собранию Сапег, и полнотекстовые копии некоторых наиболее ценных изданий из коллекции Российской национальной библиотеки, а также материалы по генеалогии и библиографии по истории рода Сапег и их библиотек.
В качестве музыкального сопровождения использованы аудиозаписи белорусской инструментальной музыки XVIII в.

Права человека: международно-правовые документы и практика их применения: поисковая база данных

alt

База данных содержит тексты международно-правовых документов в области прав человека, принятых в рамках системы Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Содружества независимых государств, а также избранные решения комитета по правам человека и Европейского суда по правам человека.

 

 

 

 

 

Помнікі гісторыі права Беларусі: тэматычны банк даных прававой інфармацыі. - Мн.: НЦПІ, 2006.

alt

Предназначен широкому кругу пользователей, содержит систематизированную по тематическим разделам подборку из 100 исторических правовых актов, которые действовали на территории современной Беларуси с ХІІІ по ХХ века.

 

 

 

 

 

 

 

Літаратурная спадчына Беларусі, ХІ - сярэдзіны ХХ стст.: [электроны рэсурс]. - Мн.: НББ

Библия: [электронный ресурс]. - Кирилл и Мефодий, 1996.

Слуцкае Евангелле: беларускі рукапіс XVI ст.: [электроны рэсурс] // Нацыянальная Бібліятэка Беларусі. - Мн.: НББ, 2008.

alt

 На CD-ROM прадстаўлены матэрыялы сумеснага навуковага праекта Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і Інстытута мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі “Слуцкае Евангелле (XVI ст.) як помнік моўнай спадчыны беларускага народа”, які быў выкананы па гранту Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў. Дыск змяшчае алічбаваны і транслітараваны тэксты Слуцкага Евангелля, кадыкалагічнае і лінгвістычнае апісанне, слоўнік, бібліяграфічны спіс.

 

 

 Бизнес-курс, МБА: управленческий учет и бюджетирование: [электронный ресурс]. - М.: БИЗНЕССОФТ, 2006. - (Всероссийская академия внешней торговли)

В программе курса рассмотрены основные вопросы организации внешнеэкономической деятельности. Предлагаемый курс имеет своей целью описать весь процесс реализации сделки от нахождения торговых партнеров и ведения переговоров с ними до перевозки внешнеторговых контрактов.

 

Колас, Я. Новая зямля. Курган: паэмы, вершы, проза, песні: [электроны рэсурс] / Якуб Колас, Янка Купала.- Мн.: Маст. літ., 2007

 

Колас, Я. Новая Зямля. На ростанях: паэма; трылогія: [электроны рэсурс] / Якуб Колас.- Мн.: Маст. літ., 2006

alt

Перед вами электронное издание произведений классика белорусской литературы, народного поэта Беларуси Якуба Коласа на двух дисках. На первом диске помещена поэма «Новая зямля», основная поэма во всём творчестве писателя, настоящая энциклопедия народной жизни. На втором - трилогия «На ростанях», в которой нашли отражение проблемы общественной жизни Беларуси начала ХХ века.Географическая энциклопедия: [электронный ресурс]. - М.: БИЗ-НЕССОФТ, 2005

Диск представляет собой справочник по странам мира, играющим сколько-нибудь значимую роль в политико-экономической жизни планеты. Справочник содержит иллюстрации городов, исторических памятников и достопримечательностей описываемых государств.

 

Города мира: энциклопедия: [электронный ресурс]. - М.: Медиа-сервис. - 2000, 2005.

Энциклопедия поможет Вам побывать в самых красивых и знаменитых городах Европы, Азии и Афри-ки, Австралии и Америки. Вы познакомитесь с достопримечательностями и увидите фотогалереи Парижа, Вены, Берлина, Праги, Афин, Копенгагена, Венеции, Рима, Берна, Дели, Пекина, Стамбула, Алжира, Каира и многих других городов.

 

Энциклопедия Здоровья Кирилла и Мефодия 98: [электронный ресурс]: на 2-х дисках.- «Кирилл и Мефодий», 1996.- (Знания обо всём)

alt

Энциклопедия - это не только справочное пособие, она - лучший советчик в экстренной ситуации. В ней также можно найти полезные сведения о том, как придать телу совершенную форму, научиться регулировать свои чувства и эмоции, наладить интимную сферу жизни, повысить устойчивость организма к различным заболеваниям и обеспечить себя долголетием. В состав энциклопедии входит видеоприложение на отдельном диске «Комплексы упражнений и приёмы массажа».

 

 

 

Мировая история: энциклопедия: [электронный ресурс]. - М.: Ме-диа, 2000.

Из этой энциклопедии вы узнаете, с чего начиналась мировая история, и как проходил процесс антропогенеза, познакомитесь с историей Древнего мира, процессом развития европейского феодального общества, развитием абсолютизма, периодом первых революций и зарождением новых политических процессов. Также вы познакомитесь с предпосылками и ходом мировых войн и послевоенным устройством США и стран Европы.

 

Обоймина, Е. Н. Знаменитые женщины: [электронный ресурс]: биографический справочник: на 2-х дисках / Е. Н. Обоймина, О. В. Татькова - М.: Равновесие, 2005.

alt

Героини биографического справочника очень непохожи - женщины разных эпох и профессий, со своим характером и образом жизни. Но все они незаурядные лично-сти, обладающие выдающимися способностями, высоким интеллектом и душевными силами. Биографии каждой из 340 героинь основаны на фактических материалах, часто не известных широкому кругу людей.

 

 

 

 

 Классики литературы: энциклопедия: [электронный ресурс]. - М.: Медиа, 2000.

Этот диск посвящен величайшим писателям - классикам литературы. Здесь вы найдете их биографии, интересные факты из жизни и творчества. Вы познакомитесь с русскими и зарубежными писателями, такими, как Пушкин, Толстой, Достоевский, Гете, Дюма и многими другими.

 

Сокровища мира, чудеса света и природы: [электронный ресурс].- М.: Вече, 2005. - (Великое наследие)

Невероятные и потрясающие воображение памятники древнего мира, чудеса, созданные руками са-мой природы, фантастические формы, воплощённые в жизнь современными архитекторами, - они окружают нас, заставляя с удивлением и благоговением замирать при виде этих величественных сооружений, буйства красок и размаха стихий.

 

Мировая культура и искусство: справочник: [электронный ресурс]. - М.: Равновесие, 2008.

История развития искусства, как зеркало, отражает всю историю развития человечества. В справо-чнике систематизированы наиболее важные факты и основные тенденции мировой культуры и искусства Востока, Запада и России - от первобытного общества до современности.

 

Рапацкая, Л. А. Мировая художественная культура: от наскальных рисунков до киноискус-ства: [электронный ресурс]: на 2 CD / Л. А. Рапацкая. - М.: Новый диск, 2003.

alt

Мультимедийное учебное пособие по курсу «Мировая художественная культура» предназначено для учащихся общеобразовательной школы, а также для учащихся общеобразовательных учреждений гуманитарного профиля. В курсе делается акцент на процесс исторического становления и развития русской культуры в контексте ее взаимодействия с культурами других народов мира.

 

 

 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства: [электронный ресурс]. - М.: Каминфо, 2004.

Художественная энциклопедия поможет вам лучше разобраться в истории искусства и архитектуры от древних цивилизаций до конца ХІХ века. Жанры и стили изобразительного искусства, знаменитые архитектурные сооружения Европы и величественные храмы Древнего Египта, древнегреческие вазы, скульптуры и полотна старых европейских мастеров, персидские миниатюры и живопись китайских и японских художников - обо всём этом рассказывает «Художественная энциклопедия».

 

Шедевры архитектуры: 250 шедевров зодчества в рассказах, иллюстрациях и видеофрагментах: [электронный ресурс]. - М.: New Media Generation, 1997, ил. (Шедевры мировой культуры)

Энциклопедия изобразительного искусства: [электронный ресурс].- М.: БИЗНЕССОФТ, 2005

alt

Диск подробно рассказывает об истории живописи и графики. Он проведёт вас по виртуальным залам Музея изобразительного искусства, где вы познакомитесь с шедеврами разных времён и народов. «Энциклопедия изобразительного искусства» содержит исчерпывающую информацию о 18 основных течениях живописи и обо всех ее стилях и школах. Статьи разбиты на разделы, в каждом из которых можно узнать много нового не только о самих направлениях, но и об известных художни-ках, а кроме того, увидеть их работы.

 

 

 

Общий этикет: электронная энциклопедия: [электронный ресурс].- М.: Хорошая погода, 2005.

На диске вы найдете ответы на вопросы по широкому кругу тем: от составления гардероба до супружеских отношений, от атрибутов делового человека и проведения переговоров до сервировки стола.

Яндекс.Метрика